Algemene Voorwaarden Breakout4u BV

▸ versie april 2020 ◂

 1. Met uitzondering van schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn enkel onderstaande algemene voorwaarden van Breakout4u BV, van toepassing op al haar aanbiedingen, diensten, prestaties en correspondentie alsook op het gebruik van de website www.breakout4u.com. De algemene voorwaarden van Breakout4u BV prevaleren steeds boven de gebeurlijke algemene voorwaarden van haar opdrachtgever of van derden ook als deze laatste niet uitdrukkelijk werden geprotesteerd door Breakout4u BV. De algemene voorwaarden van Breakout4u BV worden in het bijzonder als aanvaard beschouwd door de opdrachtgever door het plaatsen van de opdracht bij of door het ontvangen van de diensten van Breakout4u BV.
 1. Breakout4u BV heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in één maand na bekendmaking hetzij door schriftelijke mededeling hetzij door publicatie op de website www.breakout4u.com. Als de opdrachtgever de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, dient hij deze binnen de 10 werkdagen na ontvangst bij aangetekend schrijven te protesteren. Na het tijdstip van de inwerkingtreding wordt de opdrachtgever alleszins geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.
 1. Een opdracht wordt als aanvaard beschouwd na schriftelijke bevestiging door Breakout4u BV en/of als Breakout4u BV de uitvoering van de opdracht heeft aangevat. Breakout4u BV behoudt het recht om zonder opgave van reden een opdracht te weigeren.
 1. Elke annulatie van een opdracht moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door Breakout4u BV. In geval van annulatie is er door de opdrachtgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de voorziene prijs van de opdracht. Breakout4u BV behoudt het recht om een grotere schadevergoeding te vorderen.
 1. De opgegeven prijzen zijn informatief en onder voorbehoud van recht op wijziging. De termijn van levering is slechts indicatief. Vertraging in de uitvoering/levering van de opdracht kan in geen enkel geval een eis tot schadevergoeding rechtvaardigen, noch tot ontbinding van de overeenkomst leiden.
 1. Breakout4u BV heeft het recht, onverminderd het recht op schadevergoeding of andere rechten die Breakout4u BV ter beschikking staan, om de nog lopende opdrachten van rechtswege en met onmiddellijk effect te beëindigen als één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
  • Een aanzienlijk deel of het geheel der activa van de opdrachtgever wordt verkocht
  • De opdrachtgever zijn betalingen staakt, aangifte van faillissement doet, failliet verklaard wordt of een aanvang neemt met een insolventie –of vereffeningsprocedure.
 1. Breakout4u BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd geleverde teksten. Wanneer Breakout4u BV een tekstvoorstel maakt is de opdrachtgever gehouden de tekst voor productie te lezen en goed te keuren en om bij levering de inhoud van de productie te beluisteren alvorens akkoord te geven. Breakout4u BV blijft de vrijheid behouden om eventuele tekstwijzigingen door te voeren. Alle klachten, om geldig te zijn, moeten ons binnen een termijn van 8 dagen na levering bereiken. Dit dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de levering geacht te zijn aanvaard. Ingeval van gegrondheid van de klacht is buiten het loutere herstel van de fout geen recht op schadeloosstelling, intrest of terugbetaling mogelijk. Voor fouten van de opdrachtgever, correctie of wijziging na het geven van een akkoord of bij gebreke aan opmerkingen binnen de acht dagen na levering zullen steeds kosten in rekening worden gebracht.
 1. Een productie mag enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze gemaakt is. Eventuele afwijkingen moeten uitdrukkelijk door Breakout4u BV worden toegestaan.
 1. De slogans, teksten en producties die door Breakout4u BV voor de opdrachtgever wordt bedacht/gemaakt blijven eigendom van Breakout4u BV en zijn auteursrechtelijk beschermd.
 1. Een productie omschreven als “lokale radiospot” mag slechts in 1 provincie op maximum 2 lokale radio’s gebruikt worden. Een productie die op minstens 3 lokale radio’s wordt uitgezonden valt automatisch onder de noemer en het tarief “regionale radiospot”. Een productie omschreven als “regionale radiospot” mag slechts in 1 provincie op 1 regionale radio gebruikt worden.
  Een productie omschreven als “regionale Tv-spot” mag slechts op 1 regionaal Tv-station in 1 provincie gebruikt worden. Een productie omschreven als “nationale radiospot” mag landelijk gebruikt worden op 1 nationale radio. Een productie omschreven als “nationale Tv-spot” mag landelijk gebruikt worden op 1 nationaal Tv-station.
  Eventuele afwijkingen moeten uitdrukkelijk door Breakout4u BV worden toegestaan.
 1. Tenzij anders overeengekomen zijn de uitzendrechten inbegrepen voor 1 jaar. Bij hergebruik van een productie dient men rekening te houden met een terugkerende kost van 50% van de originele productie.
 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Breakout4u BV. Elke andere aanvaarde betalingswijze kan nooit wijziging, nog afschaffing van de algemene voorwaarden veroorzaken.
 1. De opdrachtgever aanvaardt dat Breakout facturen elektronisch/digitaal verzendt. De opdrachtgever erkent dat hij verantwoordelijk is voor de geschikte bewaring van de elektronische/digitale facturen en voor het vervullen van alle andere wettelijke vereisten in verband met het ontvangen van elektronische/digitale facturen. Breakout4 BV heeft altijd het recht facturen te versturen via de conventionele communicatiemiddelen.
 1. Bij niet-betaling op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling verwijlintresten van 8% per jaar verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het in hoofdsom verschuldigde bedrag met een minimum van 75 euro en dit onverminderd het recht van Breakout4u BV om een hogere vergoeding te vorderen mits het bewijs van de hogere werkelijke kosten en bijkomende schade.
 1. Bij niet-tijdige betaling van factuur worden de nog niet vervallen schuldvorderingen op de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.
 1. Breakout4u BV behoudt het recht om in geval van betwisting het dossier door te geven, ter incassering van het bedrag, vermeerderd met de kosten die 20% bedragen op het saldo, met een minimum van 75 euro.
 1. Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook heeft Breakout4u BV het recht om de uitvoering van alle lopende opdrachten te schorsen, om de betrokken productie van een zender te halen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat hiervoor schadevergoeding geëist kan worden door de opdrachtgever.
 1. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke betalingen worden door Breakout4u BV aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Zij worden achtereenvolgens toegerekend op de forfaitaire schadevergoeding, de intresten en tenslotte op de hoofdsom.
 1. In geval van overmacht zal de partij die de overmacht ondervindt onmiddellijk (en in elk geval binnen een termijn van 5 werkdagen na het ontstaan van de overmacht) de andere partij per schrijven in kennis stellen. Deze kennisgeving moet alle noodzakelijke feitelijke elementen bevatten om de andere partij in staat te stellen om het bestaan van de overmacht vast te stellen. Vanaf dat ogenblik wordt de uitvoering van de verplichtingen die aangetast zijn door de overmacht opgeschort gedurende de duur van de overmacht. De partij die nadeel ondervindt van de overmacht zal alles in het werk stellen om de vertraging tot een minimum te beperken en zal de andere partij in kennis stellen van de maatregelen die daartoe worden genomen. De partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen, zonder enige schadevergoeding van de ene aan de andere partij, als de overmacht aanhoudt of vaststaat dat deze zal aanhouden gedurende een periode van minstens 90 dagen. Worden o.a., doch niet limitatief, als gevallen van overmacht beschouwd: ongevallen, materieelbreuk, aanhoudende ernstige ziekte zonder mogelijkheid om in vervanging te voorzien, …
 1. Op de overeenkomst tussen Breakout4u BV en de opdrachtgever is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting of geschil zijn alleen de rechtbanken van Brugge bevoegd, tenzij door de wet anders voorzien, tenzij Breakout4u BV beslist zicht te beroepen op een rechtbank van een ander gerechtelijk arrondissement.
 1. Als bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of andere overeenkomsten tussen Breakout4u BV en de opdrachtgever nietig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en/of van de overeenkomsten niet aan.
 1. Het gebruik van de website www.breakout4u.com geschiedt op eigen risico. Breakout4u BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of van de informatie die verstrekt wordt op de website. Het gebruik van de website en zijn inhoud omvat ook het gebruik van de informatie waarnaar verwezen wordt via hyperlinks en de elektronische communicatie die verloopt via de website. Breakout4u BV kan verder niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit onderbrekingen van de website evenals schade die veroorzaakt wordt door technische fouten, door virussen of soortgelijke storingen op de website.
 1. De toegang tot de website van Breakout4u BV en de daar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht in van enige intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van de website mag enkel voor eigen interne doeleinden worden aangewend en kan daarom niet op commerciële wijze worden geëxploiteerd.
 1. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om al het nodige te doen om alle gegevens, waarvan Breakout4u BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat ze noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Breakout4u BV te bezorgen.
 1. De privacyverklaring van Breakout4u BV is te raadplegen op www.breakout4u.com. Breakout4u BV verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de opdrachtgever hem ter beschikking gesteld exclusief aan te wenden in het kader van de gesloten overeenkomst. Breakout4u BV behandelt de persoonsgegevens van de opdrachtgever met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, met uitzondering van schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. In overeenstemming met de Privacywet heeft de opdrachtgever op elk moment recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens.
en_USEN
Scroll to Top